CONCHOSHLDSETOF6

CONCHOSHLDSETOF6

RHINESTONE CONCHO SET OF 6

SET OF 6 RHINESTONE CONCHOS APPROXIMATE SIZE 1.5"